ทีมงาน

นายลอย แดงอิ่ม
นักวิชาการศาสนศึกษา

นางสาววิชนีย์ บุญปล้อง
นักวิชาการศาสนศึกษา
โทร. 064-5905025

นายตุลพงษ์ บุญคง
นักวิชาการศาสนศึกษา/ผู้ประสานส่วนกลาง
โทร. 093-1580789