ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบ B NET ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9) 24 มิ.ย. 65
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปี 2565 (อ่าน 24) 15 มิ.ย. 65
ข้อบังคับ กศป. บริหารงานบุคคล 2563 (อ่าน 43) 23 พ.ค. 65
หนังสือเขต : ขอข้อมูลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา (อ่าน 35) 19 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 40) 18 พ.ค. 65
การจัดทำข้อมูลสถิติพื้นฐานและข้อมูลายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (อ่าน 38) 18 พ.ค. 65
คู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (อ่าน 39) 18 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ : การสมัครขอรับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 38) 18 พ.ค. 65
การส่งข้อมูลผลการเรียน GPAX 5 ภาคเรียน (อ่าน 238) 25 ต.ค. 64
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิลเ็ดทรอนิกส์ (อ่าน 238) 19 ต.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบอิเล็คทรอนิกส์ (อ่าน 227) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ฯ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 (อ่าน 264) 19 ต.ค. 64
ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 250) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 256) 19 ต.ค. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (อ่าน 185) 19 ต.ค. 64
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ พ.ศ.2560 (อ่าน 181) 19 ต.ค. 64
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (อ่าน 159) 19 ต.ค. 64
เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (อ่าน 151) 19 ต.ค. 64
รายงานผลการดำเนินงานสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 (อ่าน 144) 14 ต.ค. 64
รายงานผลการดำเนินงานสำนักกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 151) 13 ต.ค. 64
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการการใช้จ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายฯ (อ่าน 155) 29 ก.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 197) 15 ส.ค. 64
ตารางสอบ B-NET ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 206) 05 ส.ค. 64
กำหนดการ : การส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ B-NET ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 216) 05 ส.ค. 64
แบบฟอร์มการจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล (อ่าน 206) 08 มิ.ย. 64
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 202) 08 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ : การสรรหาคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 281) 21 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ : บัญชีประเภทของสื่อเทคโนโลยี่ทางการศึกษา (อ่าน 328) 10 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ : คู่มือการใช้งาน ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร (อ่าน 289) 07 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ : การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสงฆ์เปิดสอนรายวิชานิติศาสตร์ (อ่าน 279) 07 ส.ค. 63