ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล, ดร.
ตำแหน่ง : เลขานุการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระสุธีวชิราภรณ์, ดร.
ตำแหน่ง : รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาธีรวีร์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร.
ตำแหน่ง : รักษาการ ประธานเขต 4
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทร :