ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2/2565
ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 4 และคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
19 ก.ค. 65 การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ B NET ปีการศึกษา 2565
การประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM CLOUD MEETING  09.00 - 12.00 น.
สุภาพเรียบร้อย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
12 ก.ค. 65 ประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 7/2565
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
01 ก.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 การนำส่งข้อมูลนักเรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
https://www.niets.or.th/th/
เว๊ปไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th/th/ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
01 ก.ค. 65 ถึง 31 ส.ค. 65 สทศ เปิดระบบนำส่งข้อมูลนักเรียน เพื่อเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
เว๊ปไซต์ https://www.niets.or.th/th/ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
13 มิ.ย. 65 ประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 6/2565
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10 มิ.ย. 65 สิ้นสุด การจัดส่งสถิติข้อมูลและข้อมูลรายบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
ทุกโรงเรียน จัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายบุคคล และรับรองข้อมูล พร้อมส่งให้สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4  ทั้งแบบ Paper and File และจัดส่งในระบบฐานข้อมูล E-citizen
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
31 พ.ค. 65 สิ้นสุดการส่ง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564
การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จัดทำในระบบที่ ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนจะมีรหัสในการเข้าใช้บริการ และทำการส่งข้อมูลเข้าระบบ และรอการยืนยันโดยสำนักเขตฯ 4  
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
31 พ.ค. 65 สิ้นสุดระยะเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2565
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
31 พ.ค. 65 ประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 5/2565
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
26 พ.ค. 65 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเจดีย์
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเจดีย์  (บำรุง ฐานุตฺตโร  ป.ธ.7)  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 4 และคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
18 เม.ย. 65 ประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 4/2565
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (การประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Meeting)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
12 พ.ย. 64 ร่วมประชุม กับ สทศ. เตรียมความพร้อมการสอบ B-NETปีการศึกษา 2564
การประชุมผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting เวลา 10.00 - 12.00 น
แต่งกายสุขภาพเรียบร้อย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
09 พ.ย. 64 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4
การประชุมผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting  เวลา 13.00 - 16.00 น.
แต่งกายสุขภาพเรียบร้อยตามสมัยนิยม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 4
08 พ.ย. 64 การประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 5/2564
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (การประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Meeting)
11 ต.ค. 64 การประชุมประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 4/2564
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ 2) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (การประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Meeting)
19 ก.ค. 64 สถาบันทดสอบทางการศึกษา จัดประชุมออนไลน์ (ZOOM) ชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2564
การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศานา (B-NET) ปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS  วันจิันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.45 - 12.00 น. โดยการบรรยาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา  บุรชาติ  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และคุณพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบและศูนย์เครือข่าย
08 มิ.ย. 64 ถึง 09 มิ.ย. 64 เทคนิคการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
07 ต.ค. 63 ถึง 09 ต.ค. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษษ เขต 4 จัดดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต จำนวน 24 โรงเรียน และมีโรงเรียนในสังกัดเขต 6 โรงเรียนวัดครึ่งใต้ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ในระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 
ห้องประชุมโรงแรมเมบ์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก
14 ก.ค. 63 ประชุมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษา โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 3501  สถาบันทดสอบฯ อาคารพญาไหพลาซ่า ชั้น 35 กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุม 3501 สถาบันทดสอบฯ อาคารพญาไหพลาซ่า ชั้น 35 กรุงเทพมหานคร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11 มิ.ย. 63 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562  ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.  
ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
07 มิ.ย. 63 ถึง 09 มิ.ย. 63 การสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2563
27 พ.ค. 63 ประธานกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กลุ่ม 4 มอบเงินจัดการงานศพ
ท่านประธานกองทุนฯ พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี, ดร. ท่านเลขานุการกลุ่มฯ พระมหาชัยวัฒน์ จตฺตมโล, ดร. และนักวิชาการศาสนศึกษากลุ่ม 4 นายลอย แดงอิ่ม ได้เดินทางไปมอบเงินกองทุนฌาปนกิจฯ เป็นค่าจัดการงานศพ ให้กับท่าน พระเมธีธรรมประนาท, ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ พระราชวิจิตรโมลี (บุญมี ปริปุณฺโณ, แตงปั้น) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ---สำนักงานกลุ่มฯ และสมาชิกกองทุนฌาปนกิจฯ ทุกท่าน ขอน้อมถวายความอาลัย มา ณ โอกาสนี้ ---สาธุ สาธุ---
18 พ.ค. 63 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 2/2563 (ระบบออนไลน์)
การประชุมออนไลน์ เวลาในการเริ่มประชุม 13.30 น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
30 เม.ย. 63 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (ระบบออนไลน์)
ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (ระบบออนไลน์)
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ